ФАТФ – Јурисдикции под засилен мониторинг (23 Октомври 2020)

Јурисдикциите под засилен мониторинг активно работат со FATF за решавање на стратешките недостатоци во нивните системи за борбата против перењето пари, финансирањето тероризам и пролиферација на оружје за масовно уништување.

Кога ФАТФ посочува јурисдикција под засилен мониторинг, тоа значи дека земјата се обврзала брзо да ги реши идентификуваните стратешки недостатоци во одредена временска рамка и во тој период истата е предмет на засилен мониторинг од страна на ФАТФ. Оваа листа честопати е наречена и како „сива листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (23.10.2020)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување.

За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од тековните ризици поврзани со перење пари, финансирањето тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување кои прозилегуваат од посочените земји. Оваа листа честопати е наречена и „црна листа“.

Прочитај повеќе

Користењето на „виртуелните средства“ познати како „криптовалути“ ќе се уредува со закон

Користењето на виртуелните средства со вредност познати како „крипто валути“ ќе се уредува со закон. Во моментов Министерството за финансии заедно со Управата за финансиско разузнавање како и финансиските регулатори и супервизори работат на утврдување на сите аспекти што произлегуваат од овој нов феномен. Решенијата ќе бидат имплементирани во новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам“, рече министерот за финансии, Фатмир Бесими на настанот организиран по повод означување на почетокот на проектот „Зајакнување на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање на Република Северна Македонија“, финансиран од Кралството Холандија.

Прочитај повеќе

Нова веб-страна на Управата за финансиско разузнавање

Управата за финансиско разузнавање, од денес во функција ја става својата нова веб страна.

На овој начин се обидуваме да го подобриме пристапот на субјектите кои имаат обврска задолжително да го применуваат Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам како и Законот за рестриктивни мерки до сите релевантни информации поврзани со работата и се она што значи доследна примена националната легислатива. Само на тој начин можеме заеднички да ги продолжиме заложбите и напорите за ефикасна борба против перењето пари и финансирањето на тероризам како глобален феномен кој негативно се одразува на целокупниот економски систем.

Прочитај повеќе

Глобална програма за справување со недозволени финансиски текови (GIZ – Global Program Combating Illicit Financial Flows – GP  IFF)

Глобалната програма за справување со недозволени финансиски текови ( giz Global Program Combating Illicit Financial Flows – GP IFF ) се фокусира на приносите од казнени дела. Незаконските активности можат да бидат спречени доколку се открие и спречи перењето на пари, како и надомести противрпавната имотна корист. За оваа цел програмата поддржува активности во четири региони на глобално ниво, од кој еден од нив се земјите од Западниот Балкан. Со партнерството, во Република Северна Македонија се работи на подобрување на усогласеноста со меѓународните стандарди поврзани со спречување на перењето пари и финансирање тероризам, како на пример препораките од Financial Action Task Force (FATF).  Со поддршка од Германскoто министерство за економска соработка и развој (BMZ), програмата во регионот на Балканот е активна од 2017 година. Од 2019 – 2022 кон оваа активност подоцна се придружува и Норвешкото Министерство за надворешни работи.

Преку  оваа глобалната програма се имплементираат активности кои фаворизираат иновативни решенија на проблеми, споделување знаење помеѓу партнерите во регионот и глобално, и ги споделува сознанијата и искуствата во меѓународните дебати.

Прочитај повеќе

Проект за борба против економски криминал

По завршување на првата фаза на Проектот против економски криминал со времетраење од мај 2016 до мај 2019 година, се продолжува со имплементација на втората фаза од Проектот фаза II, од мај 2019 до мај 2022 година. Втората фаза од Проектот против економски криминал во Република Северна Македонија (HFII – AEC-MKD) има за цел да ја зајакне довербата во владеењето на правото и демократијата во Северна Македонија преку зајакнување на анти-корупцијата, борбата против перење пари и борбата против финансирање тероризам. Проектот ќе ги поддржи надлежните органи за ефективно спроведување на неодамнешните клучни препораки од страна на телата за набљудување на Советот на Европа – Комитетот на експерти за евалуација на мерките против перење пари и финансирање на тероризам (MONEYVAL) и Групата на држави против корупција (GRECO) и ќе придонесе кон соодветните реформските процеси во државата.

Прочитај повеќе

ПРОЕКТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛ

На иницијатива на Управата за финансиско разузнавање, а со цел унапредување на капацитетите на системот за спречување и контрола на перење пари и финансирање тероризам, отпочна имплементацијата на Проектот за борба против економски криминал во Република Македонија. За реализација на проектните активности во времетраење од 36 месеци, предвиден е буџет од 1.350.000 евра, средства добиени од Европската Унија и Советот на Европа.

Проектот се имплементира од страна на Советот на Европа, а покрај Управата за финансиско разузнавање како негов главен корисник, вклучени се и: Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за финансии, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, Народна банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност Агенцијата за супервизија на осигурување и претставници од приватниот сектор, како субјекти задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување перење пари и финансирање тероризам.

Прочитај повеќе

МONEYVAL објави извештај за трендовите за перење пари и финансирање тероризам во јурисдикциите-членки за време на кризата со КОВИД-19

Криминалците ја искористуваат ситуацијата од пандемијата КОВИД-19 и го прилагодуваат нивниот начин на функционирање или т.н „модус операнди“ за да се стекнат со дополнителна имотна корист од различни видови казниви дела како што се измамите со користење на електронските средства, продажба на фалсификувани лекови, медицински средства и материјали како и останати облици на компјутерски криминал.

Прочитај повеќе

Владата ја усвои уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба

Владата на Република Северна Македонија на нејзината 64-та седница ја усвои „Уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба“ со која се утврдува начинот на ажурирање на документите и податоците за идентификација на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и ополномоштувачи во услови на примена на мерки за заштита и ширење на пандемијата КОВИД-19.

Прочитај повеќе

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Управата е одговорна за превенција на користењето на финансискиот систем за целите на перење пари, како и за превенција на истиот за целите на финансирање на тероризам.

Прочитај повеќе