Јавен оглас за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање

Врз основа на член 20 -г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија ”бр.34 / 2014 , 27/14 , 199/14 , 27/16 , 98/18 , и ” Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.143 / 19 , 275/19 и 14/20 ), член 22 став ( 1 ) алинеја 1 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија ” бр.62/2005,106/2009,161/2008,114/2009, 50/2010,52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012,13/2013, 25/2013,170/2013,187/2013,113/2014,20/2015, 33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/16,120/18, и “ Службен весник на Република Северна Македонија ” бр . 110/19 и 267/20), член 74 и 75 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ( Службен весник на Република Македонија  бр. 120/18 ,Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.275/19 и 317/20 ), Министерството за финансии – Управата за финансиско разузнавање објавува ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време.

Прочитај повеќе

Јавен оглас за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање

Врз основа на член 20 -г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија ”бр.34 / 2014 , 27/14 , 199/14 , 27/16 , 98/18 , и ” Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.143 / 19 , 275/19 и 14/20 ), член 22 став ( 1 ) алинеја 1 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија ” бр.62/2005,106/2009,161/2008,114/2009, 50/2010,52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012,13/2013, 25/2013,170/2013,187/2013,113/2014,20/2015, 33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/16,120/18, и “ Службен весник на Република Северна Македонија ” бр . 110/19 и 267/20), член 74 и 75 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ( Службен весник на Република Македонија  бр. 120/18 ,Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.275/19 и 317/20 ), Министерството за финансии – Управата за финансиско разузнавање објавува ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време.

Прочитај повеќе

Годишен извештај 2020

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот.

Прочитај повеќе

Нацрт – законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам објавен на ЕНЕР и ставен на јавен увид

Се известуваат засегнатите страни дека Нацрт- законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам се става на јавен увид, и истиот е објавен на ЕНЕР.

Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр.120/2018, 275/2019 и 317/2020) ги регулира мерките и дејствијата кои субјектите и надлежните органи и тела ги преземаат за целите на спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како и работењето и надлежностите на Управата за финансиско разузнавање. Европксата Унија направи измени во легислативата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и усвои нова т.н 5-та Директива на Европскиот парламент и Совет за спречување на користење на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам број 2018/843 од 2018 година со која се дополнува 4-тата директива од 2015 година.  Дополнително, ФАТФ (Меѓународна оперативна група за финансиска акција) направи ревидирање на препораките во текот на 2019 година, особено во делот на виртуелните средства како и во делот на спречувањето на финансирање на пролиферацијата (ширење на оружје за масовно уништување).

Прочитај повеќе

ФАТФ објави Упатство за примена на пристапот „Супервизија заснована на проценка на ризик“ наменето за супервизорските органи

Супервизорите имаат клучна улога во спречувањето перење пари и финансирање тероризам. Тие обезбедуваат дека банките, другите финансиски институции, давателите на услуги за виртуелни средства, сметководителите, агенти за промет со недвижности, субјектите од нефинансискиот сектор како и другите субјекти ги разбираат ризиците со кои се соочуваат во нивното работење и воспоставуваат механизми за намалување на тие ризици. Ефективните супервизори исто така обезбедуваат овие субјекти да бидат усогласени со приписите од областа на спречувањето перење пари и финансирање тероризам, односно преземаат соодветни активности и мерки во спротивно.

Прочитај повеќе

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2021 година

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2021 година е подготвена врз основа на член 64 став  (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен Весник на Рeпублика Македонија број. 120/18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 275/2019), годишната програма за вршење надзор и годишните програми за работа на одделенијата во состав на Управата. 

Прочитај повеќе

„1-ви Март“ – ден на Управата за финансиско разузнавање, 19 години – Управа за финансиско разузнавање

Честит „1-ви Март“- денот на Управата за финансиско разузнавање !

Денес, 01.03.2021 година се навршуваат 19 години од влегувањето во примена на првиот Закон за спречување на перење пари од независноста на нашата држава. На 5-ти Септември 2001 година, во Службен Весник на Република Македонија број 70/2001 е објавен првиот Указ за прогласување на Законот за спречување на перење пари.

Така, согласно член 3 од Законот од 2001 година за прв пат е формирана „Дирекција за спречување на перење пари“ како орган во состав на Министерството за финансии. Законот стапи на сила осум (8) дена од објавувањето во Службениот весник, меѓутоа отпочна со примена на 1-ви Март 2002 година, па така овој датум се смета за денот од кога официјално започнала со работа тогашната Дирекција за спречување на перење пари, а денешната Управа за финансиско разузнавање.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.02.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување.

За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од тековните ризици поврзани со перење пари, финансирањето тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување кои прозилегуваат од посочените земји. Оваа листа честопати е наречена и „црна листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (25.02.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти февруари 2021 година, ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“.

Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Имено, приоритет им бил даден на јурисдикциите под засилен мониторинг за да го информираат ФАТФ за напредокот кој го имаат постигнато односно активностите кои ги имаат превземено за унапредување на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам. Во октомври од страна  ФАТФ беше разгледан напредокот на следните земји Албанија, Боцвана, Камбоџа, Гана, Маурициус, Мјанмар, Никарагва, Пакистан, Панама, Уганда и Зимбабве, а за истите, ажурираните забелешки можат да се погледнат на линкот подолу.

Прочитај повеќе

Се става во функција „Регистарот на вистински сопственици“

Од денес (27.01.2021 година), Регистарот на вистински сопственици е официјално ставен во функција и пуштен во употреба.

Целта на воведувањето на регистарот е зголемување на транспарентноста во сопственичката структура на правните лица во земјата и како и исполнување на меѓународните стандарди на ФАТФ (Оперативна група за финансиски акции) и обврските кои произлегуваат од Директивата на Европскиот парламент и Совет број 2018/843 за превенција и употреба на финансискиот систем на Унијата за целите на перење пари и финансирање на тероризам од 30 мај 2018 година.

Прочитај повеќе