Годишен извештај 2021

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2020

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2019

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2018

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2017

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2016

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2015

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2014

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2013

Извештајот е изготвен согласно член 3 став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 04/2008, 57/2010,35/2011, 44/2012 и 43/2014). Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2012

Во Република Македонија, специјализиран орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 26та препорака на ФАТФ, секоја држава треба да има Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2011

Во Република Македонија, специјализиран орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 26та препорака на ФАТФ, секоја држава треба да има Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи…

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2010

Во Република Македонија, специјализирн орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 40-те препораки на ФАТФ, секоја земја треба да има специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Годишен извештај 2009

На почетокот на 2009 година, Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата) започна проект за анализа на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Цел на оваа активност беше да се добие јасна слика за институциите кои се дел од системот, а како резултат на…

Прочитај повеќе.