Државен орган/институција          трговско друштво/јавно претпријатие/општина Интернет страна Носител на јавна функција
Пpeтседател на

Република Македонија

http://pretsedatel.mk/ Пpeтседател
Влада на Република Македонија http://vlada.mk/?q=vlada Претседател, заменици на претседателот на Влада,

министри без ресор

Генерален секретаријат http://vlada.mk/?q=GenSec/ Генерален секретар
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република

Македонија

http://vlada.mk/?q=vlada Директор2
Секретаријат за

законодавство

http://sz.gov.mk/index.php Генерален секретар
Министерство за

одбрана

http://morm.gov.mk/?page_id=48&la

ng=mk

Министер и заменик

министер

Министерство за внатершни работи http://moi.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за правда http://justice.gov.mk/ Министер и заменик

министер

Министерство за

надворешни работи

http://mfa.gov.mk/index.php?lang=m

k

Министер и заменик

министер

Министерство за

земјоделство, шумарство и водостопанство

http://www.mzsv.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за финансии https://www.finance.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за економија http://www.economy.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за здравство http://zdravstvo.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за образование и наука http://www.mon.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за труд и социјална политика http://www.mtsp.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за

локална самоуправа

http://mls.gov.mk/mk Министер и заменик

министер

 

2 Во сите државни органи и институции каде покрај директор е именуван и заменик директор, за носител на јавна функција се смета и заменик директорот.

 

Министерство за култура http://www.kultura.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за информатичко –

општество и администрација

http://mio.gov.mk/ Министер и заменик министер
Министерство за

транспорт и врски

http://mtc.gov.mk/ Министер и заменик

министер

Министерство за

животна средина

http://www.moepp.gov.mk/ Министер и заменик

министер

Собрание на Република Македонија https://www.sobranie.mk/pratenici.ns px Пратеници, генерален секретар и заменици на

генералниот секретар

Врховен суд на Република Македонија http://sud.mk/wps/portal/vsrm/sud/!u t/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v MAfIjo8zizdxNTAwsvA18LIKDnA wcXQ3MLUIsHQ3c3Qz0C7IdFQG

q9lSY/

Судии
Уставен суд на

Република Македонија

http://ustavensud.mk/ Судии
Народна банка на

Република Македонија

http://www.nbrm.mk/ Гувернер, членови на совет
Државен завод за

ревизија

http://dzr.mk/ Главен државен ревизор,

генерален секретар

Комисија за хартии од

вредност

http://www.sec.gov.mk/Pages/Home.

aspx

Претседател и членови
Совет за унапредување на надзорот на

ревизијата

http://www.sunr.mk/index.php/mk Претседател и членови
Регулаторна комисија за

домување

http://www.rkd.gov.mk/ Претседател и членови
Pегулаторна комисија за

енергетика

http://www.erc.org.mk/ Претседател и членови
Агенција за регулирање

на железничкиот сектор

http://arpz.mk/ Директор
Агенција за аудио и аудиовизуелни

медиумски услуги

http://avmu.mk/ Директор и Совет
Агенција за супервизија

на осигурувањето

http://aso.mk/ Претседател и членови на

Совет

Агенција за цивилно

воздухопловство

http://www.caa.gov.mk/ Директор
Агенција за пошти http://www.ap.mk/ap.mk/ Директор, претседател, заменик претседател и

членови на Комисија

Амбасади http://www.mfa.gov.mk/index.php?l

ang=mk

Амбасадори3
Офицери од висок ранг во вооружените сили http://www.arm.mil.mk/ Генерал на Армија, Генерал- потполковник, Генерал-

мајор, бригаден генерал

 

3 За носители на јавни функции се сметаат амбасадори на странски држави и меѓународни организации, како и амбасадори на РМ во странски држави и меѓународни организации

 

Управа за безбедност и

контраразузнавање

http://www.mvr.gov.mk/page/uprava

-i-bezbednost-za-kontrarazuznavanje

Директор
Биро за јавна безбедност http://www.mvr.gov.mk/page/biro-

za-javna-bezbednost

Директор
Управа за извршување

на санкциите

http://justice.gov.mk/uis_organizacij

a

Директор
Биро за судски

вештачења

http://bsv.gov.mk Директор
Управа за водење на

матичните книги

https://www.uvmk.gov.mk/mk Директор
Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за

човекови права

http://biroescp.gov.mk/ Директор
Управа за имотно правни работи https://finance.gov.mk/node/2918 Директор
Царинска управа http://www.customs.gov.mk/index.p

hp/mk/

Директор
Државен девизен инспекторат https://finance.gov.mk/node/105 Директор
Биро за јавни набавки http://bjn.gov.mk/ Директор
Управа за финасиско разузнавање www.ufr.gov.mk Директор
Управа за финансиска полиција https://finance.gov.mk/node/103 Директор
Управа за јавни приходи http://www.ujp.gov.mk/ Директор
Агенција за стокови

резерви

http://www.asr.gov.mk/ Директор
Биро за метрологија http://bom.gov.mk/index.php/mk/ Директор
Управа за наменско производство http://economy.gov.mk/info/organi- vo-sostav Директор
Државен пазарен

инспекторат

http://dpi.gov.mk/ Директор
Државен инспекторат за

техничка инспекција

http://www.diti.gov.mk/mk/ Директор
Управа за водостопанство http://www.mzsv.gov.mk/Почетна/

Mинистерство/Органи_во_состав/ Управа_за_водостопанство.aspx

Директор
Управа за хидрометролошки работи http://www.mzsv.gov.mk Директор
Управа за семе и саден материјал http://www.mzsv.gov.mk Директор
Управа за заштита на

растенија

Директор

 

Државен инспекторат за

земјоделство

http://www.mzsv.gov.mk Директор
Државен инспекторат за шумарство и ловство http://www.mzsv.gov.mk Директор
Фитосанитарна управа Директор
Државна фитосанитарна лабораторија http://www.mzsv.gov.mk Директор
Државен санитарен и здравствен инспекторат http://dszi.gov.mk/ Директор
Агенција за лекови и

медицински средства

https://malmed.gov.mk/ Директор
Педагошка служба http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/organi-mon Директор
Биро за развој на образованието http://www.bro.gov.mk/ Директор
Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците http://www.mon.gov.mk/index.php/ ministerstvo-meni/organi-mon Директор
Државен просветен

инспекторат

http://dpi.mon.gov.mk/ Директор
Управа за прашања за борците и воените инвалиди http://www.mtsp.gov.mk/uprava- borci.nspx Директор
Државен инспекторат за

труд

http://dit.gov.mk/ Директор
Државен инспекторат за

локална самоуправа

http://is.gov.mk/kontakt-informacii-

dils.nspx

Директор
Биро за регионален

развој

http://brr.gov.mk/mk/%d0%b1%d0%

b8%d1%80%d0%be/

Директор
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во

Република Македонија

Директор
Управа за заштита на културното наследство на Република

Македонија

http://uzkn.gov.mk/mk/ Директор
Државен управен

инспекторат

http://duinspektorat.mioa.gov.mk/ Директор
Капетанија на

пристаништа

http://www.mtc.gov.mk/kapetanija-

na-prestanishtata

Капетан на капетанија
Државен инспекторат за www.dti.gov.mk Директор

 

транспорт
Државен инспекторат за градежништво и

урбанизам

http://is.gov.mk/opshti-informacii- dig.nspx Директор
Државен комунален

инспекторат

http://dki.gov.mk/ Директор
Управа за сигурност во железничкиот систем http://is.gov.mk/opshti-informacii- uprava-za-sigurnost-na-

zeleznickiot.nspx

Директор
Државен инспекторат за

животна средина

http://www.sei.gov.mk/index_mk.as

p

Директор
Агенција за кастар на

недвижности

http://www.katastar.gov.mk/ Директор
Агенција за млади и

спорт

http://www.ams.gov.mk/ Директор
Агенција за

иселеништво

http://www.makemigration.com/ Директор
Агенција за храна и

ветеринарство

http://www.fva.gov.mk/index.php?la

ng=mk

Директор
Агенција за

администрација

http://aa.mk/ Директор
Државен архив на

Република Македонија

http://www.arhiv.gov.mk/index.php Директор
Агенција за финансиска подршка во

земјоделството и руралниот развој

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/ma k/default_mak.asp Директор
Агенција за разузнавање https://www.ia.gov.mk/ Директор
Агенција за управување

со одземен имот

http://odzemenimot.gov.mk/ Директор
Агенција за стокови

резерви

http://www.asr.gov.mk/ Директор
Агенција за вработување на Република

Македонија

http://www.avrm.gov.mk/ Директор
Национална агенција за

европски образовни програми

http://www.na.org.mk/index.php/mk/ Директор
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република

Македонија

Директор
Агенција за поттикнување на

развојот на земјоделството- Битола

Директор
Агенција за подршка на

претприемништвото на Република Македонија

http://www.apprm.gov.mk/ Директор
Агенција за промоција

на туризмот на Република Македонија

http://tourismmacedonia.gov.mk/ Директор
Агенција за енергетика http://www.ea.gov.mk/ Директор
Агенција филм на

Република Македонија

http://filmfund.gov.mk/ Директор

 

Агенција за квалитет и

акредитација на здравствени установи

Директор
Агенција за планирање

на просторот

http://app.gov.mk/ Директор
Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на

инспекцискиот надзор

Директор
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор

степен

http://www.dkz.mk/node/7 Претседател и членови
Комисија за заштита од

дискриминација

Директор
Државна комисија за

жалби по јавни набавки

http://dkzjn.mk/ Претседател и членови
Комисија за заштита на

конкуренција

Претседател и членови
Државна изборна

комисија

http://www.sec.mk/ Претседател и членови
Државна комисија за спречување на

корупција

http://www.dksk.org.mk/ Претседател и членови
Комисија за односи со верските заедници и

религиозни групи

http://kovz.gov.mk/ Директор
Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен

карактер

http://komspi.mk/ Претседател и членови
Фонд за здравствено осигурување http://www.fzo.org.mk/ Директор, претстедател,

заменик претседател и членови на управен одбор

Фонд на пензиско и инвалидско осигурување

на Македонија

http://www.piom.com.mk/ Директор, претстедател, заменик претседател и

членови на Управен одбор

Фонд за осигурување на депозити http://www.fodsk.org.mk/Default Директор претстедател, заменик претседател и

членови на Управен одбор

Фонд за иновации и

технолошки развој

http://www.fitr.mk/ Директор
Државен завод за

статистика

http://www.stat.gov.mk/ Директор
Државен завод за индустриска

сопственост

http://www.ippo.gov.mk/MK/Index_mk.aspx Директор
Дирекција за

радијациона сигурност

http://drs.gov.mk/index.php/mk/ Директор
Дирекција за безбедност

на класифицирани информации

http://www.dbki.gov.mk/ Директор
Дирекција за заштита и http://www.dzs.gov.mk/ Директор

 

спасување
Дирекција за заштита на

лични податоци

https://dzlp.mk/ Директор
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени

деривати

http://www.dcor.gov.mk/ Директор
Институт за акредитација на

Република Македонија

http://iarm.gov.mk/ Директор
Институт за стандардизација на

Република Македонија

http://www.isrm.gov.mk/ Директор
AД “ГA-MA”-Скопје http://www.gama.com.mk/ Директор
AД “Македонска информативна агенција, во државна

Сопственост”-Cкопје

https://www.mia.mk/ Директор
АД Водостопанство на

Република Македонија Скопје

Директор
АД Државна Лотарија

на Македонија

http://loto.mk/ Директор
АД Електрани на

Македонија ЕЛЕМ

http://www.elem.com.mk/ Директор
АД ТЕЦ Неготино http://www.tecnegotino.com.mk Директор
АД за изградба и стопанисување со стамбен простор и

деловен простор од значење за РМ- Скопје

http://www.adsdp.mk/ Директор
АД за пренос на електрична енергија и управување со електро

преносниот систем – МЕПСО

http://mepso.com.mk/ Директор
АД Македонска пошта

Скопје

http://www.posta.com.mk/ Директор
Македонска банка за подршка на развојот АД

Скопје

http://www.mbdp.com.mk Директор
АД за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски

ресурси

http://makedonskienergetskiresursi.com.mk/ Директор
АД за аеродромски

услуги Аеродроми на Македонија

Директор
АД Македонски

железници- Транспорт – Скопје

https://mzt.mk/ Директор
АД во државна

сопственост М- НАВ АД Скопје

http://mnavigation.m-nav.info/?lang=mk Директор
АД Агри Ленд Скопје Директор

 

Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем

„Злетовица“ – Пробиштип

http://hszletovica.com.mk/ Директор
Јавно претпријатие за водоснабдување

„Студенчица“ Кичево

http://www.studencica.com.mk/ Директор
Јавно претпријатие за водоснабдување

„Лисиче“ Велес

Директор
Јавно претпријатие за водоснабдување

„Стрежево“ Битола

http://www.strezevo.com.mk/ Директор
Јавно радидифузно претпријатие Македонска-радио

телевизија Скопје

http://mrt.com.mk Директор
Јавно претпријатие

„Македонска радиодифузија“ Скопје

http://www.jpmrd.gov.mk Директор
Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми

„Македонски шуми“ Скопје

http://www.mkdsumi.com.mk/index. Директор
Јавно претпријатие

„Македонијапат“ Скопје

http://www.makedonijapat.com.mk Директор
Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското

подрачје Јасен Скопје

http://www.jasen.com.mk Директор
Јавно претпријатие за берзанско работење

Агроберза Скопје

Директор
Јавно претпријатие

„Службен весник на Република Македонија“ Скопје

http://www.slvesnik.com.mk Директор
Јавно претпријатие за стопанисување со

пасишта Скопје

Директор
Јавно претпријатие

Македонски железници- Инфраструктура Скопје

https://www.mzi.mk Директор
Јавното претпријатие за

државни патишта

http://www.roads.org.mk Директор
Центар за управување со

кризи

http://www.cuk.gov.mk Директор
Државен испитен центар http://dic.edu.mk Директор
Државен архив на

Република Македонија

http://www.arhiv.gov.mk Директор
Инспекциски совет http://www.is.gov.mk Претседател, членови
Централен Регистар на https://www.crm.com.mk Директор

 

Република Македонија
Peвизорско тело за ревизија на инструментот за

претпристапна помош

http://www.aaipa.mk/index.php?lang

 

Директор
Државно правобранителство на

република Македонија

http://www.drzavnopravobranitelstvo

.gov.mk

Државен правобранител и заменици
Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала

„Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје

Директор
Трговско друштво НАФТОВОД ДОЕЕЛ

Скопје

http://www.naftovod.com.mk/ Директор
Фонд за осигурување на

депозити

http://www.fodsk.org.mk/ Директор
Центар за стручно

образование и обука

http://www.csoo.edu.mk/ Директор
Политички партии https://mk.wikipedia.org/wiki Членови на извршни органи
Единици на локална самоуправа
Општина Чаир www.cair.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Шуто Оризари www.sutoorizari.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Сарај www.saraj.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Ѓорче Петров www.opstinagpetrov.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Карпош www.karpos.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Центар www.opstinacentar.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Бутел www.opstinabutel.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Гази Баба www.gazibaba.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Аеродром www.aerodrom.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Демир Капија www.opstinademirkapija.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Куманово www.kumanovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Сопиште www.opstinasopiste.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Кратово www.opstinakratovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Пласница www.plasnica.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Ранковце www.rankovce.gov.mk Градоначалник и претседател

 

на Совет
Општина Старо

Нагоричане

www.staronagoricane.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Лозово www.opstinalozovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Чучер Сандево www.cucersandevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Илинден www.ilinden.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Петровец www.petrovec.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Зелениково www.zelenikovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Дебрца www.debrca.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Ресен www.resen.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Охрид www.ohrid.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Крушево www.krusevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Битола www.bitola.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Свети Николе www.svetinikole.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Јегуновце www.opstinajegunovce.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Македонски

Брод

www.mbrod.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Кичево www.kicevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Чашка www.caska.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Ново Село www.novoselo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Струмица www.strumica.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Валандово www.valandovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Дојран www.dojran-info.com Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Богданци www.bogdanci.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Гевгелија www.gevgelija.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Кривогаштани www.krivogastani.com Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Прилеп www.prilep.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Демир Хисар www.demirhisar.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Могила www.mogila.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Новаци www.opstinanovaci.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

 

Општина Пробиштип www.probistip.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Кочани www.kocani.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Македонска

Каменица

www.makedonskakamenica.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Чешиново-

Облешево

www.cesinovo-oblesevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Зрновци www.zrnovci.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Виница www.opstinavinica.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Делчево www.delcevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Карабинци www.opstinakarbinci.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Пехчево www.pehcevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Берово www.berovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Радовиш www.radovis.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Штип www.stip.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Градско www.gradsko.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Росоман www.opstinarosoman.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Неготино www.negotino.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Кавадарци www.kavadarci.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Конче www.konce.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Босилово www.opstinabosilovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Василево www.opstinavasilevo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Крива Паланка www.krivapalanka.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Студеничани www.studenicani.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Велес www.veles.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Липково www.opstinalipkovo.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Арачиново www.haracina.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Струга www.struga.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Теарце www.tearce.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Маврово и

Ростуше

www.mavrovoirostuse.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Тетово www.tetova.gov.mk Градоначалник и претседател

 

на Совет
Општина Боговиње www.komunabogovine.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Желино www.zhelina.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Брвеница www.brvenica.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Врапчиште www.komunavrapcisht.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Гостивар www.gostivari.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Долнени www.opstinadolneni.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Дебар www.dibra.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Центар Жупа www.merkezjupa.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет

Општина Вевчани www.vevcani.gov.mk Градоначалник и претседател

на Совет