Управа за финансиско разузнавање
Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 6ти кат
1000, Скопје

Кабинет на директор
тел: +389 2 3297 540
факс: +389 2 3224 824
електронска адреса: contact@ufr.gov.mk

Лице задолжено за информации од јавен карактер
Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Марија Ангеловска Стојановска
тел: +389 2 3297-549

Офицер за заштита на лични податоци
Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543
gon@ufr.gov.mk

Одделение за управување со човечки ресурси – тел: +389 2 3297-540, +389 2 3297-690

Одделение за финансиски прашања – тел: +389 2 3297-544

Сектор за надзор, регулатива и мегународна соработка – тел: +389 2 3297-695

Одделение за надзор – тел: +389 2 3297-546, +389 2 3217-218

Одделение за правни и административни работи – тел: +389 2 3297-543

Одделение за меѓународна соработка – тел: +389 2 3297-694

Оддeление информатичка технологија – тел: +389 2 3297-691

Сектор за спречување на перење пари и финансирање на тероризам – тел: +389 2 3297-547

Одделение за аналитика – тел: +389 2 3297-542

Одделение за спречување на перење пари – тел: +389 2 3297-697, +389 2 3297-698

Одделение за спречување на финансирање на тероризам – тел: +389 2 3297-545, +389 2 3297-693