За Управата

1. Организациона шема
2. Правилник за внатрешна организација
3. Правилник за систематизација на работните места
4. Кодекс за административни службеници

Буџети на Управата за финансиско разузнавање

1.Буџет на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година
2.Буџет на Управата за финансиско разузнавање за 2019 година
3.Буџет на Управата за финансиско разузнавање за 2018 година
4.Буџет на Управата за финансиско разузнавање за 2017 година
5. Ребаланс на буџетот на Управата за финансиско разузнавање за 2017 година

Завршни сметки на Управата за фианнсиско разузнавање

1.Завршна сметка на Управата за финансиско разузнавање за 2018 година
2.Завршна сметка на Управата за финансиско разузнавање за 2017 година
3.Завршна сметка на Управата за финансиско разузнавање за 2016 година

Јавни набавки

1. План за јавни набавки на Управата за финансиско разузнавање за 2019 година
2. План за јавни набавки на Управата за финансиско разузнавање, со сите негови измени за 2017 година

Годишни програми и годишни извештаи за работата на Управата за финансиско разузнавање

1.Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Информации од јавен карактер

1.Службени трошоци на именуваниот Директор за период од јуни 2018 година до ноември 2018 година
2.Службени трошоци на именуваниот Директор за период од декември 2017 година до мај 2018 година
3.Службени трошоци на именуваниот Директор за период од декември 2014 година до мај 2015 година
4.Службени трошоци на именуваниот Директор за период од јуни 2015 година до ноември 2015 година

Закони и подзаконски акти од областа на спречување перење пари

1.Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам“ (Службен весник на Република Северна Македонија број 317/2020 од 31.12.2020 година)
2.Уредба со законска сила за примена на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба
3.Закон за дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
4.Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Подзаконски акти од областа на спрчување перење пари и финансирање на теороризам

1.Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност
2.Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог
3.Правилник за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во управата за финансиско разузнавање
4.Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци
5.Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење
6.Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација
7.Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на управата за финансиско разузнавање
8.Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците
9.Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе
10.Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе
11.Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/ или финансирање на тероризам
12.Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување

Стратешки документи од областа на спречување перење пари финансирање на тероризам

1. Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (2020)
2. Изложеност на непрофитниот сектор од финансирање на тероризам
3.Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2017)
3.1 National strategy for fight against money laundering and financing of terrorism (2017)

Упатства од областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам

1.Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам
2.Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик
3.Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции

Индикатори за препознавање на сомнителни трансакции 

1.Индикатори за препознавање на сомнителни трансакции (2019)

Прописи од областа на меѓународните рестриктивните мерки

1.Закон за рестриктивните мерки

Подзаконски акти од областа на Законот за рестриктивните мерки

1.Правилник за формата, содржината и начинот на водење налистата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање
2.Правилник за формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против тероризам и пролиферација
3.Oдлука за формирање на координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки

Упатства од областа на постапувањето по рестриктивните мерки

1.Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација
2.Упатство за скрининг на имплементацијата на санкционите листи подготвено од страна на Wolfsberg Group