Комитетот на експерти за евалуација на мерките против перење пари и финансирање на тероризам – МОНЕВАЛ е постојано мониторинг тело на Советот на Европа на кое му е доверена задача да врши проценка на усогласеност на националните законодавства со главните меѓународни стандарди за борба против перење пари и финансирање на тероризмот и ефективноста на нивното спроведување, како и со задача да дава соодветни препораки до националните власти во однос на неопходните активности кон подобрувања на системите.

MONEYVAL (поранешно PC-R-EV) беше основан во 1997 година и неговото функционирање беше регулирано со општите одредби на Резолуција РЕС(2005) 47 за комитетите и подредените тела .

На состанокот на 13 октомври 2010 година, Комитетот на министри ја усвои Резолуцијата РЕС (2010)12 за статутот на Комитетот на експерти за евалуација на мерките против перење пари и финансирање на тероризам (MONEYVAL). Така, со статутот  на MONEYVAL од 1 јануари 2011 година ова тело прерасна во независен механизам за мониторинг во рамките на Советот на Европа, кој одговара директно на Комитетот на министри.  Статутот MONEYVAL дополнително беше изменет во 2013 година со Резолуцијата ЦМ/РЕС(2013)13 и во 2017 година со Резолуцијата ЦМ/РЕС(2017) 19.

Република Северна  Македонија е членка на MONEYVAL Комитет при Советот на Европа од 1998 година

Петти круг на евалуација
on-site посета: октомври 2022
СтатусДатумДокумент
Извештај од евалуација Усвоено (65-ти Пленарен состанок)24/05/2023 Извештај (Англиски)
Последователно Оценување
on-site посета: 2 - 8 Јуни 2013 година
СтатусДатумДокумент
Извештај од евалуација Усвоено (44ти Пленарен состанок) 3/04/2014
Резиме
Извештај (Англиски)
Извештај за напредокотУсвоено (57ти Пленарен состанок) 5/12/2018 Нота на секретаријатот
Трет круг на оценување

on-site посета: 25-31 Март 2007 година


СтатусДатумДокумент
Извештај од евалуација Усвоено (27 Пленарен состанок) 16/07/2008
Резиме
Извештај
Прв извештај за напредокотУсвоено (30ти Пленарен состанок) 21/09/2009 Извештај (Англиски)
Втор извештај за напредокотУсвоено (36ти Пленарен состанок) 30/09/2011 Анекси (Англиски)
Втор круг на оценување

on-site visit: 30 Септември – 3 Октомври 2002 година
СтатусДатумДокумент
Извештај од евалуација Усвоено 12/12/2003
Резиме (Англиски)

Извештај за напредокотУсвоено 10/2004 Класифицирано
Прв круг на оценување

on-site посета: 26-29 Октомври 1999 година
СтатусДатумДокумент
Извештај од евалуација Усвоено (6ти Пленарен состанок) 9/06/2000
Резиме (Англиски)
Извештај за напредокотУсвоено 12/2001 Класифицирано

Објавен извештајот на Република Северна Македонија од страна на Kомитетот MONEYVAL

Во извештајот објавен денеска, Комитетот MONEYVAL ги повикува властите во Северна Македонија дополнително да ги зајакнат мерките за борба против перењето пари (ПП), финансирањето на тероризмот (ФТ) и финансирањето на пролиферацијата (ФП), особено во области на истрагите и обвинителството. Како резултат на двогодишен процес на евалуација во повеќе фази, извештајот за Република Северна Македонија беше…

Read more

Комитетот MONEYVAL ја спроведе теренската посета во Република Северна Македонија во рамки на 5-тиот круг на евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам

Република Северна Македонија во периодот од 21 септември до 4 октомври 2022 година беше домаќин на тимот евалуатори од Комитетот на експерти на Советот на Европа за евалуација на мерките за спречување перење пари и финансирање тероризам (MONEYVAL) во рамки на реализирањето на 5-тиот круг од оценската мисија во поглед на целокупниот систем за спречување…

Read more

МONEYVAL објави извештај за трендовите за перење пари и финансирање тероризам во јурисдикциите-членки за време на кризата со КОВИД-19

Криминалците ја искористуваат ситуацијата од пандемијата КОВИД-19 и го прилагодуваат нивниот начин на функционирање или т.н „модус операнди“ за да се стекнат со дополнителна имотна корист од различни видови казниви дела како што се измамите со користење на електронските средства, продажба на фалсификувани лекови, медицински средства и материјали како и останати облици на компјутерски криминал.

Read more

Комитетот MONEYVAL ги поздрави напорите на Република Северна Македонија кон подобрување на целокупниот регулаторен режим за спречување перење пари и финансирање на тероризам

На 57-тата Пленарна седница на MONEYVAL Комитетот при советот на ЕУ која се одржуваше во периодот од 3-7 декември 2018 година, беше усвоен предлогот на Секретаријатот со кој беше побарано Република Северна Македонија да биде тргната од обврската за зачестено известување на Комитетот за сите активности кои ги преземаат властите, а  во насока на отстранување…

Read more