• ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/307 на Советот од 24 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2012/642/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија  (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2021/1031 на Советот од 24 јуни 2021 година за изменување на одлуката 2012/642/ ЗНБП на советот за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/395 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/ ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и регулативата (ЕУ) 2022/394 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (знбп) 2021/1990 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на одлуката 2012/642/знбп за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (знбп) 2021/1989 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на одлуката 2012/642/знбп за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/397 на советот од 9 март 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на украина и регулативата за спроведување (еу) 2022/396 на Советот од 9 март 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/399 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на одлуката 2012/642/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија и вмешаноста на Белорусија во Руската агресија врз Украина (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/356 на Советот од 2 март 2022 година за изменување на одлуката 2012/642/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/2125 на Советот од 2 декември 2021 година за изменување на одлуката за спроведување 2012/642/ ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија (29 март 2022 година), Број на Службен весник: 84/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/376 на советот од 3 март 2022 година за изменување на одлуката 2014/119/ ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во поглед на состојбата во Украина (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 79/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката 2014/386/ЗНБП на советот од 23 јуни 2014 година за рестриктивни мерки како одговор на нелегалната анексија на Крим и Севастопол и регулативата (ЕУ) 692/2014 на советот од 23 јуни 2014 година за рестриктивни мерки како одговор на нелегалната анексија на Крим и Севастопол (22 март 2022 година), број на службен весник: 79/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката 2014/119/ ЗНБП на советот од 5 март 2014 година за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Украина и регулативата (ЕУ) 208/2014 на советот од 5 март 2014 година за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Украина (22 март 2022 година), број на службен весник: 79/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗБНП) 2022/266 на советот од 23 февруари 2022 година за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области и регулативата (ЕУ) 2022/263 на советот од 23 февруари 2022 година за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 79/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2021/1252 на советот од 29 јули 2021 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран (22 март 2022 година), број на Службен Весник: 77/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1305 на советот од 5 август 2021 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против република гвинеја (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 77/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/1002 на советот од 21 јуни 2021 година за спроведување на Одлуката  2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 77/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/354 на советот од 2 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/353 на советот од 2 март 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитетот и независноста на Украина (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 77/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/329 на советот од 25 февруари 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата (ЕУ) 2022/330 на советот од 25 февруари 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 77/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1251 на советот од 29 јули 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија (22 март 2022 година), Број на Службен Весник: 77/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/265 на советот од 23 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина, регулативата  (ЕУ) 2022/259 на советот од 23 февруари 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат  или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/260 на советот од 23 февруари  2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки  во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот  интегритет, суверенитет и независноста на Украина Број на Службен весник: 75/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/331 на советот од 25 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитетот и независноста на Украина и регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/332 на советот од 25 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитетот и независноста на Украина Број на Службен весник: 75/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/337 на советот од 28 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/336 на советот од 28 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина Број на Службен весник: 75/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката 2014/145/ЗНБП на советот од 17 март 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата (ЕУ) 269/2014 на советот од 17 март 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина  Број на Службен весник: 75/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/52 на советот од 13 јануари 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (8 март 2022 година) , Број на Службен весник: 70/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/241 на советот од 21 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/236 на советот од 21 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина, Број на Службен весник: 70/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/267 на советот од 23 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/261 на советот од 23 февруари 2022 година за спроведување на регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина, Број на Службен весник: 70/2022
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/351 на Советот од 1 март 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (8 март 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката 2014/512/ЗНБП на Советот од 31 јули 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и регулативата на советот (ЕУ) 833/2014 од 31 јули 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (8 март 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/264 на Советот од 23 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и регулативата (ЕУ) 2022/262 на советот од 23 февруари 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (8 март 2022 година
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/327 на советот од 25 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и регулативата (ЕУ) 2022/328 на советот од 25 февруари 2022 година за изменување на регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (8 март 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП) 2022/346 на советот од 1 март 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/ ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (8 март 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката за спроведување (ЗНБП)  2021/751 на советот од 6 мај 2021 година за спроведување на одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија (8 март 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП)  2021/796 на советот од 17 мај 2021 година за изменување на одлуката (ЗНБП)  2019/797 за рестриктивни мерки против сајбер напади кои претставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки (8 март 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП)  2022/335 на Советот од 28 февруари 2022 година за изменување на одлуката 2014/512/знбп во врска со рестриктивните мерки во поглед на активностите на русија кои ја дестабилизираат ситуацијата во Украина и регулативата на советот (ЕУ) 2022/334 од 28 февруари 2022 година за изменување на регулативата на советот 833/2014 во врска со рестриктивните мерки во поглед на активностите на русија кои ја дестабилизираат ситуацијата во Украина (27 февруари 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката на Советот (ЗНБП) 2021/1278 од 30 јули 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1720 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Никарагва (1 февруари 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката на Советот (ЗНБП) 2021/1001 од 21 јуни 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2012/642/ЗНБП  за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија (1 февруари 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП)  2021/1014 на советот од 21 јуни 2021 година за изменување на одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија (1 февруари 2022 година)
 • ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно одлуката (ЗНБП)  2021/1277 на советот од 30 јули 2021 година за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либан (1 февруари 2022 година)

Воведени финансиски рестриктивни мерки кон 15 домашни лица – резиденти согласно Законот за рестриктивни мерки

Владата на Република Северна Македонија на седница одржана на 13-ти Септември ја усвои Одлука за воведување на финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање кон 15 македонски државјани за кои постојат основани сомевања дека се односно биле вклучени во активности на тероризам и негово финансирање односно преку…

Read more

Формирно e координативно тело за следењето и спроведувањето на меѓународните рестриктивни мерки

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18.9.2018 година ја усвои предлог одлуката за формирање на координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки врз основа на член 20 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (Службен весник на Република Македонија број 190/17).

Read more