Органограм

Правилник за внатрешна организација

Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/14), на член 42 став 5 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/14 ) и Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација…

Прочитај повеќе.

Правилник за систематизација на работните места

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (овластени служ бени лица, адм инистративни служ беници и помош но – технички лица) во Управата за финансиско разузнавање, распоредот, шифрата, назавот и описот на работните места по организациони единици и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места Превземи…

Прочитај повеќе.