На 7 мај 2020 година, Европската комисија усвои нова Регулатива во врска со „трети земји“ кои имаат стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перење пари и финансирање на тероризам, што претставуваат значителни закани за финансискиот систем на Унијата („трети земји со висок ризик“). Идентификувањето на таквите земји е произлегува од член 9 од Директивата (ЕУ) 2015/849 и има за цел заштита на финансискиот систем на Унијата и функционирањето на внатрешниот пазар.

Со новата регулативата се врши изменување на Регулативата (ЕУ)2016/1675.

Што значи листата на Европската Унија на не-кооперативни јуриздикции?

Европската Унија работи на подобрување на меѓународното даночно управување. Имајќи ја предвид глобалната природа и нелојалната даночна конкуренција, ова би значело и решавање на надворешни предизвици за во поглед на даноците со кои се соочуваат земјите во ЕУ.

Read more