Владата ја усвои уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба

Владата на Република Северна Македонија на нејзината 64-та седница ја усвои „Уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба“ со која се утврдува начинот на ажурирање на документите и податоците за идентификација на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и ополномоштувачи во услови…

Прочитај повеќе.

Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување

Со овој правилник се пропишува содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа…

Прочитај повеќе.

Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/ или финансирање на тероризам

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) на вработените во Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оценување на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување на финансиските разузнавачи и другите обрасци. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација. Превземи го документот

Прочитај повеќе.

Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот

Прочитај повеќе.