The „Wolfsberg Group“ објави Упатство за скрининг на листите на санкции

The Wolfsberg Group“ објави  „Упатство за скрининг на имплементацијата на санкционите листи“ кое има за цел да им помогне на финансиските институции во градење на сеопфатен  ефективен и ефикасен систем за контрола и усогласување со прописите, а кој се однесуваат на примна на мерките и дејствијата кон физички и правни лица под меѓународни рестриктивни мерки.

Прочитај повеќе

Спречување на перење пари кај финансиските институции

Една од основните карактеристики на современата економија е глобализацијата. Слободното движење на луѓе, идеи, капитал, стоки и услуги, како и сѐ побрзиот развој на технологијата, прават светот да претставува едно големо село. Глобалната финансиска инфраструктура што ги поврзува земјите, банките и другите институции има големо значење за енормниот пораст на обемот на меѓународната трговија. Превземи…

Прочитај повеќе

Прирачник за спроведување на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на субјектите (2010)

Прирачникот е конципиран на начин што овозможува секој субјект на едноставен начин да се информира и да се запознае со обврските (мерките и дејствијата) кои треба да ги презема согласно Законот. За таа цел, содржината на овој Прирачник е конципирана на следниот начин: -дел кој задолжително треба да го знае и применува секој субјект: законските…

Прочитај повеќе

Книга за спречување на перење пари

Меѓународната заедница кон крајот на осумдесеттите години на минатиот век, го препозна перењето пари како закана за демократијата, човековите права и владеењето на правото кои се основни вредности на современите демократски држави. Како заканувачки феномен, перењето пари ги проширува своите димензии користејќи ги интензивните процеси на глобализација, технолошка трансформација и европска интеграција. Превземи го документот

Прочитај повеќе

Брошура за спречување на перење пари

Со овој закон се утврдуваат мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и други приноси од казниво дело, како и организарањето и контролата на нивната примена. Превземи го документот

Прочитај повеќе