Книга за спречување на перење пари

Меѓународната заедница кон крајот на осумдесеттите години на минатиот век, го препозна перењето пари како закана за демократијата, човековите права и владеењето на правото кои се основни вредности на современите демократски држави. Како заканувачки феномен, перењето пари ги проширува своите димензии користејќи ги интензивните процеси на глобализација, технолошка трансформација и европска интеграција. Превземи го документот

Брошура за спречување на перење пари

Со овој закон се утврдуваат мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и други приноси од казниво дело, како и организарањето и контролата на нивната примена. Превземи го документот