ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


Документ со линкови до информации од јавен карактер

На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

ИНФОРМАЦИЈАЛИНК
Стратешки план на УФР Превземи документ
БуџетПревземи документ
Усвоени извештаи за реализација на буџетот Превземи документ
План за јавни набавки со сите измени и дополнувања Превземи документ
Правилник за внатрешна организација Превземи документ
Органограм за внатрешна организација Превземи документ
Правилник за систематизација на работни места Превземи документ
Контакт информации од УФР Линк
Консолидирани текстови од закони Линк
Консолидирани текстови од подзаконски акти Линк
Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Наташа Стојковска Тргачевски
тел: +389 2 3297-540
Правилник за заштитено внатрешно пријавување Превземи документ
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Марија Ангеловска Стојановска
тел: +389 2 3297-549
Офицер за заштита на лични податоци Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543
gon@ufr.gov.mk
Контакт за генерални прашања
тел: +389 2 3297 540
факс: +389 2 3224 824
електронска адреса: contact@ufr.gov.mk
Наjава на месечни настани Линк