Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РСМ бр. 101/19) граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информации од јавен карактер. Барањето може да се достави до службеното лице за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

ИНФОРМАЦИЈАЛИНК
Стратешки план на УФР Превземи документ
БуџетЛинк
Усвоени извештаи за реализација на буџетот Превземи документ
План за јавни набавки со сите измени и дополнувања Превземи документ
Правилник за внатрешна организација Превземи документ
Органограм за внатрешна организација Превземи документ
Правилник за систематизација на работни места Превземи документ
Контакт информации од УФР Линк
Консолидирани текстови од закони Линк
Консолидирани текстови од подзаконски акти Линк
Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543
gon@ufr.gov.mk
Правилник за заштитено внатрешно пријавување Превземи документ
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Марија Ангеловска Стојановска
тел: +389 2 3297-549
mas@ufr.gov.mk
Офицер за заштита на лични податоци Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543
gon@ufr.gov.mk
Контакт за генерални прашања
тел: +389 2 3297 540
факс: +389 2 3224 824
електронска адреса: contact@ufr.gov.mk
Наjава на месечни настани Линк