Прирачник за спроведување на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на субјектите (2010)

Прирачникот е конципиран на начин што овозможува секој субјект на едноставен начин да се информира и да се запознае со обврските (мерките и дејствијата) кои треба да ги презема согласно Законот. За таа цел, содржината на овој Прирачник е конципирана на следниот начин: -дел кој задолжително треба да го знае и применува секој субјект: законските…