Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/ или финансирање на тероризам

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам. Превземи го документот