Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност. Превземи го документот

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) на вработените во Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот

Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оценување на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување на финансиските разузнавачи и другите обрасци. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот