Годишен извештај 2013

Извештајот е изготвен согласно член 3 став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 04/2008, 57/2010,35/2011, 44/2012 и 43/2014). Превземи го документот