Годишен извештај 2009

На почетокот на 2009 година, Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата) започна проект за анализа на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Цел на оваа активност беше да се добие јасна слика за институциите кои се дел од системот, а како резултат на…