Годишен извештај 2010

Во Република Македонија, специјализирн орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 40-те препораки на ФАТФ, секоја земја треба да има специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи го документот