Врз основа на член 20 -г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија ”бр.34 / 2014 , 27/14 , 199/14 , 27/16 , 98/18 , и ” Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.143 / 19 , 275/19 и 14/20 ), член 22 став ( 1 ) алинеја 1 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија ” бр.62/2005,106/2009,161/2008,114/2009, 50/2010,52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012,13/2013, 25/2013,170/2013,187/2013,113/2014,20/2015, 33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/16,120/18, и “ Службен весник на Република Северна Македонија ” бр . 110/19 и 267/20), член 74 и 75 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ( Службен весник на Република Македонија  бр. 120/18 ,Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.275/19 и 317/20 ), Министерството за финансии – Управата за финансиско разузнавање објавува ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време.

Јавниот оглас за вработување во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време се однесува на следните позиции:

1. Раководител на Одделение за управување со податоци финансиски разузнавач , во Секторот за информатичка технологија и управување со податоци , шифра УФР 02 10 : А03 001 1 (еден) извршител;
2. Виш разузнавач за мрежно поврзување во Одделението за информатичка технологија , во Секторот за информатичка технологија и управување со податоци , шифра УФР 02 10 Б02 001 1 (еден) извршител ;
3. Помлад разузнавач за анализа во Одделението спречување на финансирање на тероризам , во Секторот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам , шифра УФР 02 10 Б04 001 1 (еден) извршител

Рокот за доставување на пријавата со потребните документи изнесува 10 (десет) дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на самото самото објавување).

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на прјавувањето.

Јавниот оглас во целост можете да го превземете на следниот линк.

Административна селекција

Согласно член 77 став (2) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам се пропишува дека административната селекција се состои од проверка на внесените податоци во пријавата и доставената документација за вработување со условите утврдени во јавниот оглас.

Согласно член 77 ставот (3)  се пропишувадека административната селекција од став (2) на овој член се спроведува во рок од пет дена по завршувањето на јавниот оглас и завршува со објавување листа на кандидати кои ја поминале административната селекција на интернет страницата на Управата.

Врз основа на гореизнесеното Управата обавува „Листа на кандидати“ кои ја поминале административната селекција по објавен јавен оглас за вработување на финансиски разузнавач во Управата за финансиско разузнавање бр.04-5/34(21).

  1. Записник од спроведена постапка за административна селекција за работно место под реден број 1 и број 2
  2. Записник од спроведена постапка за административна селекција за работно место под реден број 3
  3. Известување за администртивна селекција за работно место под реден број 3

За кандидатите кои ја поминале административната селекција, втората фаза од спроведувањето на јавниот оглас, односно полагање на писмен испит ќе се одржи на ден 31.05.2021 година (понеделник) во 10 часот.

Писмен испит

Одлука за избор