Обука за високиот менаџмент во банките

На 31 Мај 2018, Проектот против економски криминал организираше обука за високиот менаџмент во банките во хотел Александар Палас во Скопје. Предавач на обуката беше странски експерт ангажиран од страна на Советот на Европа.

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2020 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18)(во понатамошниот текст: Законот).. Превземи документ

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (WORD)

Ова Упатство е подготвено согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ и има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ – да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ. Ова Упатство може да го користат сите субјекти (финансиски и определени нефинансиски дејности и професии) кои…

Управата за финансиско разузнавање изготви Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

Управата за финансиско разузнавање изготви и го усвои „Упатствоти за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам“ согласно членот 10 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.  Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на изготвување на Проценка на ризикот од…