Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2020 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18)(во понатамошниот текст: Законот).. Превземи документ