Управата за финансиско разузнавање изготви Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

Управата за финансиско разузнавање изготви и го усвои „Упатствоти за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам“ согласно членот 10 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.  Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на изготвување на Проценка на ризикот од…