Закон за дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам* („Службен весник на Република Македонија― број 120/18),
во член 182 по ставот (2) се додава нов став (3)..