Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2022

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2022 година е подготвена врз основа на член 64 став  (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен Весник на Рeпублика Македонија број. 120/18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 275/2019), годишната програма за вршење надзор и годишните програми…