Правилник за внатрешна организација

Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/14), на член 42 став 5 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/14 ) и Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација…

Правилник за систематизација на работните места

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (овластени служ бени лица, адм инистративни служ беници и помош но – технички лица) во Управата за финансиско разузнавање, распоредот, шифрата, назавот и описот на работните места по организациони единици и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места Превземи…

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2020 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18)(во понатамошниот текст: Законот).. Превземи документ

Што значи листата на Европската Унија на не-кооперативни јуриздикции?

Европската Унија работи на подобрување на меѓународното даночно управување. Имајќи ја предвид глобалната природа и нелојалната даночна конкуренција, ова би значело и решавање на надворешни предизвици за во поглед на даноците со кои се соочуваат земјите во ЕУ.

ФАТФ објави публикација поврзана со дигиталниот идентитет

Во секоја финансиска трансакција, KYC, односно анализата на клиентот е од суштинско значење за да бидете сигурни дека средствата или приносите не се поврзани или не потекнуваат од било какви кримнални активности. ФАТФ со оваа публикација дава Упатства кои што можат да им помогнат на владите, финансиските институции, давателите на услуги за виртуелни средства и…

Извештај за спроведената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2020 година

Согласно меѓународните стандарди и најдобрите меѓународни практики, Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ја дефинира обврската за спроведување НРА заради идентификување, проценување, разбирање и намалување на ризикот поврзан со перење пари и финансирање на тероризам, како и обврската за нејзино ажурирање најмалку на секои четири години. Овие обврски ја наметнуваат потребата за…

Изложеност на непрофитниот сектор од финансирање на тероризам

Заради ефикасна имплементација на Националната стратегија за борба против тероризам како и Националната стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам, Управата за финансиско разузнавање во Соработка со Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам во соработка изготви прирачник за изложеност на непрофитниот сектор од финансирање на тероризам.

Закон за дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам* („Службен весник на Република Македонија― број 120/18),
во член 182 по ставот (2) се додава нов став (3)..