Упатство за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за казина на Управата за јавни приходи

Управата за јавни приходи изготви и објави Упатство за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за казината. Со ова Упатство се утврдува постапката за превентивно делување за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам кај приредувачите на игри на среќа / казината, улогата на приредувачите на игри на среќа (казината) во…

Годишен извештај 2013

Извештајот е изготвен согласно член 3 став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 04/2008, 57/2010,35/2011, 44/2012 и 43/2014). Превземи го документот

Годишен извештај 2012

Во Република Македонија, специјализиран орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 26та препорака на ФАТФ, секоја држава треба да има Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи…

Спречување на перење пари кај финансиските институции

Една од основните карактеристики на современата економија е глобализацијата. Слободното движење на луѓе, идеи, капитал, стоки и услуги, како и сѐ побрзиот развој на технологијата, прават светот да претставува едно големо село. Глобалната финансиска инфраструктура што ги поврзува земјите, банките и другите институции има големо значење за енормниот пораст на обемот на меѓународната трговија. Превземи…

Годишен извештај 2011

Во Република Македонија, специјализиран орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 26та препорака на ФАТФ, секоја држава треба да има Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи…

Прирачник за спроведување на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на субјектите (2010)

Прирачникот е конципиран на начин што овозможува секој субјект на едноставен начин да се информира и да се запознае со обврските (мерките и дејствијата) кои треба да ги презема согласно Законот. За таа цел, содржината на овој Прирачник е конципирана на следниот начин: -дел кој задолжително треба да го знае и применува секој субјект: законските…

Годишен извештај 2010

Во Република Македонија, специјализирн орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам е Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (согласно 40-те препораки на ФАТФ, секоја земја треба да има специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот). Превземи го документот

Годишен извештај 2009

На почетокот на 2009 година, Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата) започна проект за анализа на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Цел на оваа активност беше да се добие јасна слика за институциите кои се дел од системот, а како резултат на…

Книга за спречување на перење пари

Меѓународната заедница кон крајот на осумдесеттите години на минатиот век, го препозна перењето пари како закана за демократијата, човековите права и владеењето на правото кои се основни вредности на современите демократски држави. Како заканувачки феномен, перењето пари ги проширува своите димензии користејќи ги интензивните процеси на глобализација, технолошка трансформација и европска интеграција. Превземи го документот

Брошура за спречување на перење пари

Со овој закон се утврдуваат мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и други приноси од казниво дело, како и организарањето и контролата на нивната примена. Превземи го документот