Владата ја усвои уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба

Владата на Република Северна Македонија на нејзината 64-та седница ја усвои „Уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба“ со која се утврдува начинот на ажурирање на документите и податоците за идентификација на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и ополномоштувачи во услови…

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Управата е одговорна за превенција на користењето на финансискиот систем за целите на перење пари, како и за превенција на истиот за целите на финансирање на тероризам.

Обука за високиот менаџмент во банките

На 31 Мај 2018, Проектот против економски криминал организираше обука за високиот менаџмент во банките во хотел Александар Палас во Скопје. Предавач на обуката беше странски експерт ангажиран од страна на Советот на Европа.

Семинар на тема “Зајакнување на регионалната соработка во Југоисточна Европа во борбата против финансискиот криминал

Управата за финансиско разузнавање, заедно со канцеларијата на ОБСЕ во Република Мекадонија, организира регионален семинар на тема

Правилник за внатрешна организација

Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/14), на член 42 став 5 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/14 ) и Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација…

Правилник за систематизација на работните места

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (овластени служ бени лица, адм инистративни служ беници и помош но – технички лица) во Управата за финансиско разузнавање, распоредот, шифрата, назавот и описот на работните места по организациони единици и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места Превземи…

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2020 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18)(во понатамошниот текст: Законот).. Превземи документ

Што значи листата на Европската Унија на не-кооперативни јуриздикции?

Европската Унија работи на подобрување на меѓународното даночно управување. Имајќи ја предвид глобалната природа и нелојалната даночна конкуренција, ова би значело и решавање на надворешни предизвици за во поглед на даноците со кои се соочуваат земјите во ЕУ.