Закон за дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам* („Службен весник на Република Македонија― број 120/18),
во член 182 по ставот (2) се додава нов став (3)..

Рестриктивни мерки на Европска Унија

Рестриктивните мерки (санкциите) се суштинска алатка во заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, преку која ЕУ може да интервенира кога е потребно за да спречи конфликт или да одговори на новонастанатите кризни жаришта. Тие се наменети да донесат промена во политиката или активноста со насочување кон земјите што не се членки на ЕУ, како…

Одлука за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам

Владата на Република Северна Македонија на својата 135-тата седница ја усвои Предлог – Одлуката за формирање на советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам. Со донесувањето на оваа одлука, во иднина член на советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам по функција ќе биде вицегувернерот од Народната банка кој…

Годишен извештај 2019

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување

Со овој правилник се пропишува содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа…

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

Управата за финансиско разузнавање донесе „Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам“ кое има за цел да им помогне на субјектите во процесот  во изготвување на интерната проценка на ризикот од ПП/ФТ, односно соодветно да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ во работењето со своите…

Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/ или финансирање на тероризам

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам. Превземи го документот

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (WORD)

Ова Упатство е подготвено согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ и има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ – да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ. Ова Упатство може да го користат сите субјекти (финансиски и определени нефинансиски дејности и професии) кои…