Усвоена е листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции

Управата за финансиско разузнавање согласно своите надлежности усвои и објавува листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции. Од голема важност за целиот систем за превенција од перење пари и финансирање на тероризам е да има индикатори за утврдување сомневање за перење пари и за финансирање тероризам, што треба да обезбеди поефективна работа на Управата…

The „Wolfsberg Group“ објави Упатство за скрининг на листите на санкции

The Wolfsberg Group“ објави  „Упатство за скрининг на имплементацијата на санкционите листи“ кое има за цел да им помогне на финансиските институции во градење на сеопфатен  ефективен и ефикасен систем за контрола и усогласување со прописите, а кој се однесуваат на примна на мерките и дејствијата кон физички и правни лица под меѓународни рестриктивни мерки.

Управата усвои нова листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции

Управата за финансиско разузнавање согласно своите надлежности усвои и објавува листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции. Од голема важност за целиот систем за превенција од перење пари и финансирање на тероризам е да има индикатори за утврдување сомневање за перење пари и за финансирање тероризам, што треба да обезбеди поефективна работа на Управата…

Важно известување во врска со обврската за поседување на безбедносен сертификат согласно член 57 од ЗСППФТ

Ве известуваме дека во тек е подготовка на измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финасирање тероризам (Службен весник на РМ бр.120/2018). Во рамки на измените, се предвидува и измена на членот 57 став (7) од Законот, со кој е определено дека овластеното лице, неговиот заменик и вработените во одделот за спречување…

Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност. Превземи го документот

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) на вработените во Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот

Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оценување на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување на финансиските разузнавачи и другите обрасци. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација. Превземи го документот