Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност. Превземи го документот

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) на вработените во Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот

Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оценување на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување на финансиските разузнавачи и другите обрасци. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација. Превземи го документот

Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на управата за финансиско разузнавање

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање. Превземи го документот

Комитетот MONEYVAL ги поздрави напорите на Република Северна Македонија кон подобрување на целокупниот регулаторен режим за спречување перење пари и финансирање на тероризам

На 57-тата Пленарна седница на MONEYVAL Комитетот при советот на ЕУ која се одржуваше во периодот од 3-7 декември 2018 година, беше усвоен предлогот на Секретаријатот со кој беше побарано Република Северна Македонија да биде тргната од обврската за зачестено известување на Комитетот за сите активности кои ги преземаат властите, а  во насока на отстранување…

Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација

Ова упатство е подготвено со цел да им помогне на субјектите да ги спроведат рестриктивните мерки против тероризам и/или пролиферација и да им помогнат да се соочат со различните практични ситуации на кои може да наидат при исполнувањето на обврските од Законот за рестриктивни мерки (Службен весник на РМ број190/17). Финансиските мерки се дел од…

Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик

Управата за Финансиско разузнавање изготви „Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик“ . Истот е изготвено согласно член 18 став (8) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (ЗСППФТ) со цел да им помогне на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик и со тоа да ги почитуваат обврските кои…