СОВЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Согласно член 34-а од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, за целите на унапредување на меѓуинституционалната соработка, Владата на Република Македонија на 08.11.2011 година донесе Одлука за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање тероризам, и Решение за именување на претседател и членови на Советот за борба против перење пари и финансирање тероризам. Советот е составен од претставници на: Министерство за внатрешни работи, Министерство за финансии, Министерство за правда, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управа за финансиска полиција, Царинска Управа, Народна банка на Република Македонија, Управа за јавни приходи, Комисија за хартии од вредност, Агенција за супервизија на осигурување, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенција за пошти, Адвокатска Комора и Нотарска Комора.

Советот има обврска (и ќе продолжи) да ја координира реализацијата на активностите планирани со Националната стратегија, да ја унапредува функционалноста на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и да предлага активности за зголемување на неговата ефикасност, да ја следи реализацијата на заклучоците усвоени од Владата на Република Македонија кои се однесуваат на унапредување на политиката за борба против перење пари и финансирање на тероризам, а вклучено е и во подготовка на материјали и извештаи побарани и доставени до Moneyval Комитетот или други оценски мисии. Советот во овој состав почна да функционира од 2012 година.

Вообичаено Советот се состанува квартално и за своето работење подготвува квартални извештаи, а еднаш годишно доставува извештај и до Владата на Република Македонија.