ОДЛУКИ

2019 година

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП)2019/351 на Советот од 4 март 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/468 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет

ОДЛУКА за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/135 на Советот од 28 јануари 2019 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти со оглед на состојбата во Тунис

ОДЛУКА за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/25 на Советот од 8 јануари 2019 година за изменување и ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2,3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на спечифични мерки за борба против тероризмот и за укинување на одлуката (ЗНБП)2018/1084

ОДЛУКА за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/86 на Советот од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката 2018/1544/ЗНБП за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје

ОДЛУКА за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/467 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Босна и Херцеговина

ОДЛУКА за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП)2019/87 на СОВЕТОТ од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/96 на СОВЕТОТ од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2018/1544 на СОВЕТОТ од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/96 НА СОВЕТОТ од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2019/87 НА СОВЕТОТ од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/86 НА СОВЕТОТ од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/25 НА СОВЕТОТ од 8 јануари 2019 година за изменување и ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1084

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/135 НА СОВЕТОТ од 28 јануари 2019 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти со оглед на состојбата во Тунис

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година изменување на Одлуката (ЗНБП)2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состаојбата во Бурунди

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја

2018 година

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2018/1084 на Советот од 30 јули 2018 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2,3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за промена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2018/475

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2018/1000 на Советот од 16 јули 2018 година за изменување на Одлуката(ЗНБП)2016/1693 за рестриктивните мерки против ИСИС (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30 јули 2018 година за изменување на Одлуката 2016/849/ЗНБП за рестриктивните мерки против Демократска Народна Република Кореја

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30 јули 2018 година за спроведување на Одлуката 2015/1333/ЗНБП за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Либија

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1006 на Советот од 16 јули 2018 година рестриктивните мерки во однос на состојбата во Малдиви

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/900 на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивните мерки против Мјанмар/Бурма

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/901 на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Венецуела

ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/715 на Советот од 14 мај 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја

ОДЛУКА за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/778 на Советот од 28 мај 2018 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/568 НА СОВЕТОТ ОД 12 АП РИ Л 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/235/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАМЕНЕТИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ИРАН

ОДЛУКA за воведување на рестриктвни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/611 на
Советот од 19 април 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестрикти внимерки против Демократска Народна Република Кореја


ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП)
2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго


ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2018/90 ОД 22 ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2017/2074 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ВЕНЕЦУЕЛА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/466 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/172/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, СУБЈЕКТИ И ТЕЛА ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЕГИПЕТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2018/421 НА СОВЕТОТ ОД 19 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/476 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА (ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2016/1693 НА СОВЕТОТ ОД 20 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИСИС (ДАЕШ) И АЛ КАЕДА И ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО НИВ И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2002/402/ЗНБП И ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2017/1560 НА СОВЕТОТ ОД 14 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА (ЗНБП)2016/1693 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИСИС (ДАЕШ) И АЛ КАЕДА И ЛИЦА ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО НИВ, ДОНЕСЕНА ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОД БРОЈ 44-8866/1-17 ОД 30.01.2018 ГОДИНА

2017 година


ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА НА (ЗНБП)2017/607 НА СОВЕТОТ ОД 29 МАРТ 2016 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/173/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА НА (ЗНБП)2016/1746 НА СОВЕТОТ ОД 29 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА НА (ЗНБП)2016/1694 НА СОВЕТОТ ОД 20 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП)2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА НА (ЗНБП)2016/1755 НА СОВЕТОТ ОД 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП)2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА НА (ЗНБП)2016/1839 НА СОВЕТОТ ОД 17 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА НА (ЗНБП)2016/1745 НА СОВЕТОТ ОД 29 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП)2015/1763 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БУРУНДИ

2016 година


ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАНА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2016/849 ОД 27 МАЈ 2016 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/183/ЗНБП

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЕУ) 2015/1861 НА СОВЕТОТ ОД 18 ОКТОМВРИ 2015 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 267/2012 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2015/1863 НА СОВЕТОТ (ЗНБП)ОД 18 ОКТОМВРИ 2015 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/413/ЗНБП ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЕУ) 2015/1862 НА СОВЕТОТ ОД 18 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВА ЕУ БР. 267/2012 ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗНБП 2015/1763 НА СОВЕТОТ ОД 01 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БУРУНДИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗНБП 2015/1923 НА СОВЕТОТ ОД 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1924 НА СОВЕТОТ ОД 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

2015 година

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО 2015/1066 (ЗНБП) НА СОВЕТОТ ОД 2 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/183/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЗНБП 2015/1142 НА СОВЕТОТ ОД 12 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2012/642/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЗНБП 2015/973 НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУНИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ И ЕКСТРЕМИСТИЧКИ АКТИ, СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2196 (2015) ЗА ЦЕНТРАЛНО АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ, СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2198(2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/784 НА СОВЕТОТ ОД 19 МАЈ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/837 НА СОВЕТОТ ОД 28 МАЈ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/666 НА СОВЕТОТ ОД 28 АПРИЛ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/184/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ МЈАНМАР/БУРМА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2216(2015)НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНETИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ОД АНЕКСОТ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 2216(2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНETИТЕ НАЦИИ, ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОВЕТОТ (ЗНБП)2015/157 ОД 30 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ТУНИС

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОВЕТОТ (ЗНБП)2015/383 ОД 6 МАРТ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ (ЗНБП)2015/277 ОД 19 ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗНБП 2015/117 ОД 26 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ, СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2204(2015)НА СОВЕТОТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2015/487/ЗНБП ОД 20 МАРТ 2015 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/173/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2199(2015) НА СОВЕТОТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ ИДИЛ, ФАН И ОСТАНАТИТЕ ПОЕДИНЦИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО "АЛ КАЕДА" КОИ ПРЕТСТАВУВААТ ЗАКАНА ПО МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2014/486/ЗНБП ОД 20 МАРТ 2015 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/172/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, СУБЈЕКТИ И ТЕЛА ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЕГИПЕТ СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

АНЕКС РЕЗОЛУЦИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/730/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2014 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/728/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2014 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ВО ОДНОС НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

2014 година

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/387/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 ЈУНИ 2014 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУЛИ 2014 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/449/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 10 ЈУЛИ 2014 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЈУЖЕН СУДАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/439/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 8 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/642/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/309/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 28 МАЈ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО 2014/212/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 14 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/183/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА (ДНРК)

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/98/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 17 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПОВЕДУВАЊЕ 2014/41/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 28 ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

2013 година

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/534/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 29 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2012/642/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 31 МАЈ 2013 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/124/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 11 МАРТ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/235/ЗНБП, ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СИТУАЦИЈАТА ВО ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЕУ) БР.946/2012 НА СОВЕТОТ ОД 15 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР.267/2012 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН


ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВАТА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЕУ) БР. 944/2012 НА СОВЕТОТ ОД 15 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА, ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕН 31(1) ОД РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР. 36/2012, ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЕУ) БР.946/2012 НА СОВЕТОТ ОД 15 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР.267/2012 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН


ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/89/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 18 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2013/88/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 18 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/800/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/635/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 15 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/413/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/634/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 15 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/782/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

2012 година

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/205/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 АПРИЛ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/413/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/169/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/413/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/212/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 АПРИЛ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/639/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2012/167/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 МАРТ 2012 ГОДИНА, ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/486/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО АВГАНИСТАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/333/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 25 ЈУНИ 2012 ГОДИНА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/872/ЗНБП

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/150/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 13 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/872/ЗНБП ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2012/167/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 МАРТ 2012 ГОДИНА, ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/486/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО АВГАНИСТАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/333/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 25 ЈУНИ 2012 ГОДИНА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/872/ЗНБП

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/783/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/413/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/150/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 13 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/872/ЗНБП ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/670/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 10 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/235/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СИТУАЦИЈАТА ВО ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/729/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 10 НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/625/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/521/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 1 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/543/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 15 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/701/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/430/ЗНБП ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА НА 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/504/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 16 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/232/ЗНБП ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БУРМА/МИЈАНМАР

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО 2011/706/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 27 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/639/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 29 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/486/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО АВГАНИСТАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/500/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 10 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/859/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 19 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/232/ЗНБП ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БУРМА/МИЈАНМА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/847/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 АПРИЛ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/639/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/867/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

2011 година

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/412/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 12 ЈУЛИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/357/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/639/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/376/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 27 ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/488/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 01 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/373/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2011/332/ЗНБП ОД 07 ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ОД 15 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2011/430/ЗНБП ОД 18 ЈУЛИ 2011 ГОДИНА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2,3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/367/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/273/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2011/137/ЗНБП ОД 28 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2011/70/ЗНБП ОД 31 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2,3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕУ 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/174/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/639/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/422/ЗНБП ОД 18 ЈУЛИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/603/ЗНБП ЗА ПОНАТАМОШНИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ЕФИКАСНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАНДАТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ КРИВИЧЕН СУД ЗА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2013/89/ЗНБП ОД 18 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ЕУ 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА КОН ЛИБИСКАТА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА СОГЛАСНО СО РЕЗОЛУЦИЈАТА 1970(2011) НА СОВЕТОТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА КОН ЛИБИСКАТА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА СОГЛАСНО СО РЕЗОЛУЦИЈАТА 1973(2011) НА СОВЕТОТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 01 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2002/402/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ ОСАМА БИН ЛАДЕН, ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА АЛ КАЕДА, ТАЛИБАНЦИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО НИВ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/239/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 12 АПРИЛ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/232/ЗНБП ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БУРМА/МИЈАНМАР

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/423/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 18 ЈУЛИ 2011 ГОДИНА ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СУДАН И ЈУЖЕН СУДАН И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2005/411/ЗНБП

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/175/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/302/ЗНБП НА СОВЕТОТ НА ЕУ ОД 23 МАЈ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/273/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/18/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 14 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСТА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/486/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 01 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ГРУПИ, ЛИЦА, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО АВГАНИСТАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/169/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/300/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 МАЈ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/421/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 18 ЈУЛИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/145/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ЕФИКАСНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАНДАТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ КРИВИЧЕН СУД ЗА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА (МКСЈ)

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/71/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 31 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСТА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/221/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 06 АПРИЛ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСТА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/301/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 МАЈ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/639/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/100/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 14 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2003/495/ЗНБП ЗА ИРАК

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/178/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/171/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/573/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РАКОВОДСТВОТО НА ТРАНСНИСТРИСКИОТ РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/17/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 11 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСТА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/79/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 04 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП НА СОВЕТОТ ВО ВРСКА СО РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО ТУНИС

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/69/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 31 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/639/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД БЕЛОРУСИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/235/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 12 АПРИЛ 2011 ГОДИНА ЗА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СИТУАЦИЈАТА ВО ИРАН

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/236/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 12 АПРИЛ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА КОН ИРАН СОГЛАСНО СО РЕЗОЛУЦИЈАТА 1929(2010) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НАОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/261/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 29 АПРИЛ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП НА СОВЕТОТ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСТА