Односи со јавноста


ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


Документ со линкови до информации од јавен карактер

На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

ИНФОРМАЦИЈА ЛИНК
Стратешки план на УФР
http://ufr.gov.mk/files/docs/NS.pdf

Буџет
http://ufr.gov.mk/files/docs/Boudget%202018.pdf

Усвоени извештаи за реализација на буџетот
http://ufr.gov.mk/files/docs/Zavrsna%20Smetka%202017.pdf

План за јавни набавки со сите измени и дополнувања
http://ufr.gov.mk/files/docs/Nabavki2019.pdf

Правилник за внатрешна организација
http://ufr.gov.mk/files/docs/Vnatresna%20Organizacija.pdf

Органограм за внатрешна организација
http://ufr.gov.mk/files/docs/Organogram.pdf

Правилник за систематизација на работни места
http://ufr.gov.mk/files/docs/Sistematizacija.pdf

Контакт информации од УФР
http://ufr.gov.mk/?q=node/18

Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти
http://ufr.gov.mk/?q=node/6

Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
Наташа Стојковска Тргачевски
тел: +389 2 3297-540

Правилник за заштитено внатрешно пријавување
http://ufr.gov.mk/files/docs/Sprecuvanje%20na%20nepravilnosti.pdf

Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Благој Ристовски
тел: +389 2 3297-549

Офицер за заштита на лични податоци
Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543
gon@ufr.gov.mk

Контакт за генерални прашања
тел: +389 2 3297 540
факс: +389 2 3224 824
електронска адреса: contact@ufr.gov.mk

Навава на месечни настани
http://ufr.gov.mk/?q=node/48