ИНДИКАТОРИ

Индикатори за препознавање на сомнителни трансакции од приредувачите на игри на среќа преку интернет

Индикатори за анализа на ризик

Индикатори за банки

Индикатори за штедилници

Индикатори за правни лица кои примаат во залог подвижни предмети и недвижности

Индикатори за даватели на консултантски услуги

Индикатори за поштата и правните лица кои извршуваат телеграфски преноси или достава на вредносни пратки

Индикатори за друштвата за факторинг

Индикатори за друштвата за осигурување на живот

Индикатори за адвокати

Индикатори за нотари

Индикатори за агенции за промет со недвижности

Индикатори за друштвата за сметководство и ревизија

Индикатори за приредувачи на игри на среќа во играчница (казино)

Индикатори за брз трансфер на пари и субагенти

Индикатори за брокерски друштва и друштва за управување со инвестициски фондови

Индикатори за менувачници

Индикатори за даватели на лизинг

Индикатори за друштва за управување со доброволни пензиски фондови

Индикатори за останатите субјекти

Индикатори за препознавање на сомнение за финансирање на тероризам