ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ СЕ ДОСТАВУВАА ДО УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ СУБЈЕКТИТЕ ГИ ДОСТАВУВАА ДО УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ И НАЧИНОТ НА НИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ДРЖАВИ КОИ НЕ ГИ ИМПЛЕМЕНТИРАЛЕ ИЛИ НЕДОВОЛНО ГИ ИМПЛЕМЕНТИРАЛЕ МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ДРЖАВИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ БАРАЊАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ДРЖАВИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ БАРАЊАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРАВИЛНИК ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ ЗА СОФТВЕРОТ ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИТЕ КУЌИ И БАНКИ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОФРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА СОФРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УПРАВАТА

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ


КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ