ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Закон за рестриктивни мерки

Oдлука за формирање на координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на
листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање

Правилник за формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против тероризам и пролиферација

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ФИНАНСИСКИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ПРОЛИФЕРАЦИЈА

Упатство за скрининг на имплементацијата на санкционите листи подготвено од страна на Wolfsberg Group

Почитувани,

Согласно Законот за рестриктивни мерки (ЗРМ) (Службен весник на РМ 190/17) на овој ЛИНК се објавени Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите Нации со кои се воведуваат рестриктивни мерки. Согласно член 6 став (2) од ЗРМ, Резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведуваат рестриктивни мерки се применуваат веднаш по нивното објавување на интернет страната на Министерството за надворешни работи.

Со почит,

УФР

Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите Нации